skip to Main Content
สภากทม.ลงมติเห็นชอบใช้เงินสะสมกทม.จ่ายค่าระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2

สภากทม.ลงมติเห็นชอบใช้เงินสะสมกทม.จ่ายค่าระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 6) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (7 ก.พ.67) นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ. … รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อให้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม
คณะกรรมการวิสามัญฯได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจนจบโดยมีสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมกำชับให้หน่วยงานรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณโดยประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ให้ข้อสังเกตกับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการงานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 และกรุงเทพมหานครควรเร่งใช้จ่ายงบประมาณโครงการงานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 ให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณในด้านอื่น ๆ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
.
ทั้งนี้ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ จะตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ…. เป็นจำนวนไม่เกิน 23,488,692,200 บาท เป็นรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้ในการรับมอบทรัพย์สินระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 และชำระค่างานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) ตามโครงการดังกล่าว
“คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์สุงสุดกับกรุงเทพมหานคร และเห็นชอบให้ผ่านงบประมาณนี้ โดยไม่มีคณะกรรมการฯสงวนความเห็นเพื่อวินิจฉัย” นายนภาพล กล่าว
.
นอกจากนี้ นายนภาพล ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการวิสามัญฯในการพิจารณางบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบให้ประกาศเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
——————–

ผู้ชมทั้งหมด 90 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 8 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top