skip to Main Content

เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑๐ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

พรรค

เขต

หมายเหตุ

๑.

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

พรรคเพื่อไทย

เขตคันนายาว

ลาออก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒.

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ

พรรคเพื่อไทย

เขตคันนายาว

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ลาออก

๓.

นายวิรัช อินช่วย

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสามวา
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔.

นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสามวา
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕.

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองเตย

๖.

นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสาน

๗.

นายประพนธ์ เนตรรังษี

พรรคเพื่อไทย

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ลาออก เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

๘.

นางกานต์ มูสิกะ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เนื่องจาก นายประพนต์ เนตรรังษี ลาออก

๙.

นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๑๐.

นายพิรกร วีรกุลสุนทร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๑๑.

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๑๒.

นายสุริยา โหสกุล

พรรคเพื่อไทย

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๓.

นางกนกนุช นากสุวรรณภา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ เนื่องจาก นางพิมพ์ชนา โหสกุล ลาออก

๑๔.

นางพิมพ์ชนา โหสกุล

พรรคเพื่อไทย

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ลาออก เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๕.

นายพนา วุฒิเดช

พรรคเพื่อไทย

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เนื่องจาก นางพิมพ์ชนา โหสกุล ลาออก

๑๖.

นางอนงค์ เพชรทัต

พรรคเพื่อไทย

เขตดินแดง

๑๗.

นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย

พรรคเพื่อไทย

เขตดุสิต

๑๘.

พันตำรวจโทวันชัย ฟักเอี้ยง

พรรคประชาธิปัตย์

เขตตลิ่งชัน

๑๙.

นายสุไหง แสวงสุข

พรรคประชาธิปัตย์

เขตทวีวัฒนา

๒๐.

นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตทุ่งครุ

๒๑.

นายวิชัย หุตังคบดี

พรรคเพื่อไทย

เขตธนบุรี

๒๒.

นายประเสริฐ ทองนุ่น

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกะปิ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๒๓.

นางนฤมล รัตนาภิบาล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกะปิ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๒๔.

นายนภาพล จีระกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกน้อย

๒๕.

นายวิรัช คงคาเขตร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกใหญ่

๒๖.

นายสารัช ม่วงศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางขุนเทียน
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๒๗.

นายสาทร ม่วงศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางขุนเทียน
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๒๘.

นายสายันต์ จันทร์เหมือนเผือก

พรรคเพื่อไทย

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๒๙.

นางสาวปราณี เชื้อเกตุ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๐.

นายอภิมุข ฉันทวานิช

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางคอแหลม

๓๑.

นายสุพิน คล้ายนก

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๓๒.

นายเพทาย จั่นเผื่อน

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๓.

นางสาวพรพิมล คงอุดม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางซื่อ

๓๔.

นายคำรณ บำรุงรักษ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางนา

๓๕.

นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางบอน

๓๖.

นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางพลัด

๓๗.

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางรัก

๓๘.

นายแมน เจริญวัลย์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบึงกุ่ม

๓๙.

นางสาวอุไร อนันตสิน

พรรคประชาธิปัตย์

เขตปทุมวัน

๔๐.

นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตประเวศ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๑.

นายกิตพล เชิดชูกิจกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตประเวศ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๒.

นายเอก จึงเลิศศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

๔๓.

นายพีรพล กนกวลัย

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพญาไท

๔๔.

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระนคร

๔๕.

นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

๔๖.

นายสุธา นิติภานนท์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตภาษีเจริญ

๔๗.

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์

พรรคเพื่อไทย

เขตมีนบุรี

๔๘.

นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตยานนาวา

๔๙.

นางผุสดี วงศ์กำแหง

พรรคประชาธิปัตย์

เขตราชเทวี

๕๐.

นายไสว โชติกะสุภา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตราษฎร์บูรณะ

๕๑.

นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์

พรรคเพื่อไทย

เขตลาดกระบัง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๒.

นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์

พรรคเพื่อไทย

เขตลาดกระบัง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๓.

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตลาดพร้าว

๕๔.

นายบำรุง รัตนะ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตวังทองหลาง

๕๕.

นายประสิทธิ์ รักสลาม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตวัฒนา

๕๖.

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด

พรรคเพื่อไทย

เขตสะพานสูง

๕๗.

นายธวัชชัย ปิยนนทยา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสาทร

๕๘.

นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสายไหม
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๙.

นายสมชาย เวสารัชตระกูล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสายไหม
เขตเลือกตั้งที่ ๒

 

๖๐.

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสัมพันธวงศ์

๖๑.

นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสวนหลวง

๖๒.

นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์

พรรคเพื่อไทย

เขตหนองจอก

๖๓.

นายนวรัตน์ อยู่บำรุง

พรรคเพื่อไทย

เขตหนองแขม

๖๔.

นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี

อิสระ

เขตหลักสี่

๖๕.

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
พรรคเพื่อไทย
เขตห้วยขวาง

ผู้ชมทั้งหมด 1,359 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top