skip to Main Content

เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๗ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบวาระสี่ปีแล้ว ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกำหนดให้วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๑ เป็นวันเลือกตั้ง ปรากฏผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของเขต ๕๐ เขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๖๐ คน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

พรรค

เขต

หมายเหตุ

๑.

นายวิชาญ มีนชัยนันท์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตมีนบุรี

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๒.

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์

พรรคไทยรักไทย

เขตมีนบุรี

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เนื่องจาก นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ลาออก

๓.

นายชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล

กลุ่มพลังไทย

เขตบางกะปิ

๔.

นางสาวอภิญญา สุนทรสาธิต

กลุ่มพลังไทย

เขตหลักสี่

๕.

นายเดชา ยิ้มอำนวย

กลุ่มมดงาน

เขตสายไหม

๖.

ว่าที่ร้อยตรีชนัตพล เหมวุฒิ

กลุ่มพลังไทย

เขตลาดพร้าว

๗.

นางสาววิไล สมพันธุ์

กลุ่มพลังไทย

เขตคันนายาว

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๘.

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

พรรคไทยรักไทย

เขตคันนายาว

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เนื่องจาก นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ลาออก

๙.

พันเอกพิบูลย์ศักดิ์ นาคีรักษ์

กลุ่มมดงาน

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๑๐.

นายอภิชาติ หาลำเจียก

กลุ่มมดงาน

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ – ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕

๑๑.

นายสมปอง โสภณดิเรกรัตน์

พรรคประชากรไทย

เขตดอนเมือง

๑๒.

นายวินัย พุกรักษา

กลุ่มพลังไทย

เขตบึงกุ่ม

๑๓.

นางผุสดี วงศ์กำแหง

พรรคประชากรไทย

เขตราชเทวี

๑๔.

นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตลาดกระบัง

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

๑๕.

นางสาวสายรุ้ง บัณฑราภิวัฒน์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสาน

๑๖.

นายกิตพล เชิดชูกิจกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตประเวศ

๑๗.

นายทนงศักดิ์ วิสฤตาภา

กลุ่มมดงาน

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๑๘.

นางสาวปราณี เชื้อเกตุ

กลุ่มพลังไทย

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๑๙.

นายแก้ว แห้วสันตติ

กลุ่มมดงาน

เขตพระนคร

๒๐.

นายสุทิน ชูสงวน

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสามวา

๒๑.

เรือเอกวีระ จันทร์ศรี

พรรคพลังธรรม

เขตบางกอกน้อย

๒๒.

นายอรรถ แพทยังกุล

พรรคพลังธรรม

เขตสวนหลวง

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๓๙

๒๓.

นายสมพร ยินดีชัย

พรรคพลังธรรม

เขตบึงกุ่มเขต
เลือกตั้งที่ ๑

๒๔.

นายศราวุฒิ ปฤชาบุตร

พรรคประชากรไทย

เขตบึงกุ่มเขต
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๙ – ๕ มีนาคม ๒๕๔๑

๒๕.

นายชนินทร์ รุ่งแสง

พรรคประชากรไทย

เขตบางกอกน้อย
เลือกตั้งที่ ๑

๒๖.

นายชาติกล้า ประกอบผล

กลุ่มมดงาน

เขตบางกอกน้อย
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๒๗.

นายสุรชัย ม่วงศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางบอน

๒๘.

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางรัก

๒๙.

นายเนาวรัตน์ อยู่บำรุง

พรรคมวลชน

เขตหนองแขม

๓๐.

นางวัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา

กลุ่มมดงาน

เขตพญาไท

๓๑.

นายโสภณ ขวัญบัว

พรรคประชาธิปัตย์

เขตทุ่งครุ

๓๒.

นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์

กลุ่มมดงาน

เขตบางกอกใหญ่

๓๓.

นายสมชาย สัจจะ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

๓๔.

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ

กลุ่มมดงาน

เขตห้วยขวาง

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕

๓๕.

นายธวัชชัย ปิยนนทยา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสาธร

๓๖.

นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ

กลุ่มพลังไทย

เขตบางคอแหลม

๓๗.

นายไสว โชติกะสุภา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตราษฎร์บูรณะ

๓๘.

นายสุไหง แสวงสุข

พรรคประชาธิปัตย์

เขตทวีวัฒนา

๓๙.

นายสุธา นิติภานนท์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตภาษีเจริญ

๔๐.

นายคำรณ บำรุงรักษ์

กลุ่มพลังไทย

เขตบางนา

๔๑.

นายสามารถ มะลูลีม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตวัฒนา

๔๒.

นายสุนันท์ อึ้งทรงธรรม

กลุ่มมดงาน

เขตคลองเตย
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๓.

ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส ต.แสงจันทร์

กลุ่มมดงาน

เขตคลองเตย
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๔.

นายประเสริฐศักดิ์ ลิ่มทอง

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดินแดง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๕.

นายธนา ชีรวินิจ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดินแดง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๖.

นายณัฏฐพล กรรณสูต

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๔๗.

นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย

พรรคไทยรักไทย

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เนื่องจาก นายณัฎฐพล กรรณสูต ลาออก

๔๘.

นายสุพัฒน์ ชลิตานนท์

กลุ่มมดงาน

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๙.

นางจิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์

กลุ่มมดงาน

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๕๐.

นางสาวพรพิมล คงอุดม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เนื่องจาก นางจิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์ ลาออก

๕๑.

นายสมพงษ์ เก่งรุ่งเรืองชัย

กลุ่มมดงาน

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๒.

นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์

กลุ่มบ้านมิตรภาพ

เขตหนองจอก

๕๓.

นายสมชาย เอี่ยมมงคลสกุล

กลุ่มมดงาน

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๔.

นายเอนก หุตังคบดี

กลุ่มมดงาน

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๕๕.

นายวิชัย หุตังคบดี

กลุ่มมดงาน

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เนื่องจาก นายเอนก หุตังคบดี ลาออก

๕๖.

นายศิริ หวังบุญเกิด

กลุ่มพลังไทย

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๕๗.

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

กลุ่มพลังไทย

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เนื่องจากนายศิริ หวังบุญเกิด ลาออก

๕๘.

นายประจวบ อึ๊งภากรณ์

กลุ่มพลังไทย

เขตปทุมวัน

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๕๙.

นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตปทุมวัน

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เนื่องจาก นายณัฎฐพล กรรณสูต ลาออก

๖๐.

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสัมพันธวงศ์

๖๑.

นางสาวศุภวรรณ (พรรณทิพย์) ยอดวิเศษ

กลุ่มมดงาน

เขตบางพลัด

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๖๒.

นายทวีศักดิ์ กมลเวชช

พรรคประชากรไทย

เขตบางพลัด

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เนื่องจาก นางสาวศุภวรรณ ยอดวิเศษ ลาออก

๖๓.

นายเจือ พงษ์หิรัญ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๖๔.

นางสมเกียรติ ลิ้มเลิศวสุ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เนื่องจาก นายณัฎฐพล กรรณสูต ลาออก

๖๕.

นายเพทาย จั่นเผื่อน

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๖๖.

นายสกุล โตโสภณ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตตลิ่งชัน

๖๗.

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด

กลุ่มพลังไทย

เขตสะพานสูง

๖๘.

นายบำรุง รัตนะ

กลุ่มพลังไทย

เขตวังทองหลาง

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ – ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕

๖๙.

นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตยานนาวา

๗๐.

นางนฤมล รัตนาภิบาล

กลุ่มมดงาน

เขตสวนหลวง

๗๑.

นายธวัชชัย ทองสิมา

กลุ่มมดงาน

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๗๒.

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร

กลุ่มมดงาน

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๗๓.

นายพยงค์ ช้างเจริญ

กลุ่มพัฒนาบางขุนเทียน

เขตบางขุนเทียน

 

ผู้ชมทั้งหมด 1,261 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top