skip to Main Content

เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๖ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบวาระสี่ปี ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๗ ปรากฏผลการเลือกตั้ง ตามประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก. ๒๓) ของทั้ง ๓๘ เขต มีจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๕๕ คน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

พรรค

เขต

หมายเหตุ

๑.

นายแก้ว แห้วสันตติ

พรรคพลังธรรม

เขตพระนคร

๒.

นายศิริ หวังบุญเกิด

พรรคพลังธรรม

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

๓.

นายประจวบ อึ๊งภากรณ์

พรรคพลังธรรม

เขตปทุมวัน

๔.

นายอดุลย์ เลาหวีรนิตย์ (เลาหพล)

พรรคพลังธรรม

เขตสัมพันธวงศ์

๕.

นายสุธรรม นทีทอง

พรรคพลังธรรม

เขตบางรัก

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๙ – ๒ เมษายน ๒๕๔๐ (ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ก่อนครบวาระสองปี)

๖.

นางสาวสายรุ้ง บัณฑราภิวัฒน์ (รอดเผือก)

อิสระ

เขตคลองสาน

๗.

นายวีระพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

พรรคพลังธรรม

เขตบางกอกใหญ่

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๓๙

๘.

นายสวัสดิ์ สุรชัยสิขวิทย์

พรรคประชากรไทย

เขตตลิ่งชัน

๙.

นางสาวอารายา ทรัพย์สมาน

พรรคประชากรไทย

เขตหนองจอก

๑๐.

นายวิชาญ มีนชัยนันท์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตมีนบุรี

๑๑.

นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตลาดกระบัง

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ทั้งสองวาระ คือ ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๙ – ๕ มีนาคม ๒๕๔๑ ครบวาระสี่ปี ตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร

๑๒.

นายเนาวรัตน์ อยู่บำรุง

พรรคกิจสังคม

เขตหนองแขม

๑๓.

ว่าที่ร้อยตรีปิยะวงศ์ (ชนัตพล) เหมวุฒิ

พรรคพลังธรรม

เขตลาดพร้าว

๑๔.

นายสุรชัย ม่วงศิริ

พรรคประชากรไทย

เขตบางขุนเทียน

๑๕.

นางผุสดี วงศ์กำแหง

พรรคประชากรไทย

เขตราชเทวี

๑๖.

นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตยานนาวา

๑๗.

นายเกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสาธร

๑๘.

นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ

พรรคพลังธรรม

เขตบางคอแหลม

๑๙.

นางสาวศุภวรรณ ยอดวิเศษ

พรรคประชากรไทย

เขตบางพลัด

๒๐.

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ

พรรคพลังธรรม

เขตห้วยขวาง

๒๑.

เรือเอกวีระ จันทร์ศรี

พรรคพลังธรรม

เขตประเวศ

๒๒.

นายอรรถ แพทยังกุล

พรรคพลังธรรม

เขตสวนหลวง

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๓๙

๒๓.

นายสมพร ยินดีชัย

พรรคพลังธรรม

เขตบึงกุ่มเขต
เลือกตั้งที่ ๑

๒๔.

นายศราวุฒิ ปฤชาบุตร

พรรคประชากรไทย

เขตบึงกุ่มเขต
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๙ – ๕ มีนาคม ๒๕๔๑

๒๕.

นายชนินทร์ รุ่งแสง

พรรคประชากรไทย

เขตบางกอกน้อย
เลือกตั้งที่ ๑

๒๖.

นายชาติกล้า ประกอบผล

พรรคพลังธรรม

เขตบางกอกน้อย
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๒๗.

นายรัศมี จันทร์กระจ่าง

พรรคประชากรไทย

เขตราษฎร์บูรณะ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๒๘.

นายอริยะ รุกขพันธุ์

พรรคประชากรไทย

เขตราษฎร์บูรณะ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๒๙.

นายวิรัตน์ พรรคชนกร

พรรคพลังธรรม

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๓๐.

นายเอนก หุตังคบดี

พรรคพลังธรรม

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๑.

นายณรงค์ ถนอมกุลบุตร

พรรคประชากรไทย

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๓๒.

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร

พรรคประชากรไทย

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๓.

นางกฤษนันท์ เหลืองวัธนา

พรรคพลังธรรม

เขตพญาไท
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๓๔.

นายกวี ณ ลำปาง

พรรคพลังธรรม

เขตพญาไท
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๕.

นายสมชาย สัจจะ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๓๖.

พันตำรวจโทประสิทธิ์ พุฒขาว

พรรคกิจสังคม

เขตพระโขนง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๗.

นายบำรุง รัตนะ

พรรคประชากรไทย

เขตบางกะปิ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๓๘.

นายซาฟีอี อรุณพูลทรัพย์

พรรคพลังธรรม

เขตบางกะปิ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๙.

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง

พรรคประชากรไทย

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๐.

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง

พรรคประชากรไทย

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๑.

นายปรีชา เดชทองจันทร์

พรรคพลังธรรม

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๒.

นางสมปอง โสภณดิเรกรัตน์

พรรคประชากรไทย

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๓.

พันเอกพิบูลย์ศักดิ์ นาคีรักษ์

พรรคพลังธรรม

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๔.

นางยุพดี วิภัติภูมิประเทศ

พรรคพลังธรรม

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๕.

นายสุนันท์ อึ้งทรงธรรม

พรรคพลังธรรม

เขตคลองเตย
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๖.

นายสามารถ มะลูลีม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองเตย
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๗.

นายวศิน อรุณเกษร

พรรคประชากรไทย

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๘.

นางจิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์

พรรคประชากรไทย

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๙.

นายประเสริฐศักดิ์ ลิ่มทอง

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดินแดง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๐.

นายธนา ชีรวินิจ

พรรคพลังธรรม

เขตดินแดง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๐ – ๕ มีนาคม ๒๕๔๑

๕๑.

นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย

พรรคประชากรไทย

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๒.

ร้อยเอกปาน บุญใหญ่เอก

พรรคประชากรไทย

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๓.

นายสุธา นิติภานนท์

พรรคกิจสังคม

เขตภาษีเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๔.

นายโกวิทย์ ธารณา

พรรคกิจสังคม

เขตภาษีเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๘

๕๕.

นายเพทาย จั่นเผื่อน

พรรคประชาธิปัตย์

เขตภาษีเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๖.

นางนฤมล อังสนานุวุฒิ

พรรคกิจสังคม

เขตภาษีเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ ๓

ผู้ชมทั้งหมด 706 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top