skip to Main Content

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับปรุงคณะผู้บริหารและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้แต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๙๓/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

๑.

นายกำจัด ผาติสุวัณณ

๒.

นายเกยูร ลิ่มทอง

๓.

นายโกเมน ภัทรภิรมย์

๔.

พันตรีคล้าย นวพันธ์

๕.

นายคำรณ บุญเชิด

๖.

นายจรัญ บุรพรัตน์

๗.

นางจินตนา นุชลออ

๘.

นายเจริญ ธำรงเกียรติ

๙.

นายชวลิต เตชะไพบูลย์

๑๐.

นายชาญ กาญจนาคพันธุ์

๑๑.

นายเชวง เดชะไกศยะ

๑๒.

นายดุษฎี จุลชาติ

๑๓.

นายดำรง สุนทรศารทูล

๑๔.

นายนิภัทร บุญญะปฏิภาค

๑๕.

นายนิรุติ ไชยกูล

๑๖.

นางบุหงา ชัยรัตน์

๑๗.

นายบำรุง อินทามระ

๑๘.

พลตรีประดับ อินธาระ

๑๙.

นาวาเอกประเวช โภชนสมบูรณ์

๒๐.

นายปราโมทย์ ประสาทกุล

๒๑.

นายพิเชษฐ สถิรชวาล

๒๒.

นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

๒๓.

นายมานะ แพร่พันธุ์

๒๔.

พันตำรวจโทมานะ วงศ์สมบูรณ์

๒๕.

นายยง อารีเจริญเลิศ

๒๖.

พลโทยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค

๒๗.

พันเอกเลิส พึ่งพักตร์

๒๘.

นายวิจิตร ศรีสังข์

๒๙.

พลตำรวจตรีวินิจ เจริญศิริ

๓๐.

พลตรีวิโรจน์ แสงสนิท

ลาออก

๓๑.

พลตรีสกันห์ สถิตยุทธการ

ลาออก

๓๒.

พลตรีสุจินดา คราประยูร

ลาออก

๓๓.

นายสุเชษฐ สิทธิชัยเกษม

๓๔.

นายสนั่น วงศ์พัวพันธุ์

๓๕.

นายโสรัจ สุจริตกุล

๓๖.

นายสมชาย กรุสวนสมบัติ

๓๗.

นายสมชาย เจริญจิตปัญจ์

๓๘.

นายสมพงศ์ ธนะโสภณ

๓๙.

นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์

๔๐.

พลตำรวจโทเสมอ ดามาพงศ์

๔๑.

นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์

๔๒.

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์

๔๓.

พลตรีอารียะ อุโฆษกิจ

๔๔.

พลตรีอิสระพงศ์ หนุนภักดี

ลาออก

๔๕.

นายอำนวย อุดมศิลป์

ลาออก

๔๖.

เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต

๔๗.

นายอรุณ รักธรรม

๔๘.

นายจรูญ สุภาพ

๔๙.

นายคำนวณ ชโลปถัมภ์

๕๐.

นายประชา เหตระกูล

ผู้ชมทั้งหมด 687 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top