skip to Main Content
วอนปรับค่าตอบแทนอปพร.ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพปัจจุบัน และดูแลสวัสดิการ สร้างขวัญ กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

วอนปรับค่าตอบแทนอปพร.ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพปัจจุบัน และดูแลสวัสดิการ สร้างขวัญ กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

📌ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันนี้ (25 ต.ค.66) : นายปวิน แพทยานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลม เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เนื่องจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาอันตรายจากภัยต่าง ๆ ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ โดยได้รับสวัสดิการค่าตอบแทน อปพร. เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เขตหรือ ศูนย์ อปพร. กทม. กำหนดอัตราเบิกจ่าย 200 บาท/คน/ผลัด (ระยะเวลา 8 ชั่วโมง) ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงจากสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของ อปพร. นั้นมีความเสี่ยงอันตราย กรุงเทพมหานครควรพิจารณาจัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อปพร. เช่น การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการออกปฏิบัติงานที่ทันสมัย ชุดเครื่องแบบปฏิบัติงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมโดยผู้ชำนาญการอย่างต่อเนื่อง
.
👍“อปพร.เป็นอาสาสมัครภาคสังคมเพื่อช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่เป็นเรื่องของกทม.ที่ต้องให้การดูแลและสนับสนุนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้บริหารกทม.พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการดูแลสวัสดิการเรื่องเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้อปพร.ทุกท่าน” นายปวิน กล่าว
.
ทั้งนี้ในที่ประชุม สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนญัตติหลายท่าน ได้แก่ นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ส.ก.เขตธนบุรี นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง นายอานุภาพ ธารทอง ส.ก.เขตสาทร นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก.เขตคลองสาน นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก.เขตยานนาวา นายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา นายณรงค์ รัสมี ส.ก.เขตหนองจอก นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ส.ก.เขตวังทองหลาง นางสาวปิยะวรรณ จระกา ส.ก.เขตสวนหลวง นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล ส.ก.เขตห้วยขวาง
.
💡รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอบคุณส.ก.ที่ให้ความสำคัญกับอปพร. เรื่องของข้อบัญญัติของกทม.เพื่อดูแลสวัสดิการอปพร. ขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างข้อบัญญัติ อปพร.ใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้กทม. มีอปพร. ทั้งหมดจำนวน 62,150 คนโดยกว่า 35,781 คน หรือ 60% ทำงานในลักษณะไม่ประจำ ที่ทำงานประจำมีเพียง 3,535 คน หรือ 5% ในช่วง 6 เดือนกทม.จึงได้จัดระบบข้อมูลข้อมูลอาสาสมัครทั้งหมดและฝึกอบรม และจากการอบรมพบว่าต้องมีการจัดการระบบให้เป็นไปตามที่ส.ก.เสนอ คือกลุ่มที่สนับสนุนการปฏิบัติการและกลุ่มปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดค่ามาตรฐานงานให้สอดคล้องกับเรื่องของค่าเสี่ยงภัยและค่าตอบแทน รวมทั้งได้ทำMOUกับอาสาสมัครที่เป็นมูลนิธิและลงทะเบียนเพื่อให้สามารถเป็นผู้ช่วยกรุงเทพมหานครได้ตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถใช้เครื่องมือร่วมกันได้ รวมถึงการจัดสรรชุดอปพร.ก็จะเพิ่มให้ได้ด้วย ในส่วนของการออกบัตรประจำตัวอปพร.เป็นอำนาจของสำนักงานเขต ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเร่งรัดให้เขตดำเนินการให้ทันในช่วงปีใหม่นี้
——————————-

ผู้ชมทั้งหมด 453 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top