skip to Main Content

คณะอนุกรรมการการศึกษาชุด 4 ได้ประชุม ร่วมกับผู้แทน สำนักงานเขตคลองเตย ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคลองเตย เพื่อรับทราบการเสนอตั้ง งบประมาณปี พ.ศ. 2566.

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น…

อ่านต่อ
Back To Top