skip to Main Content

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ
อ่านต่อ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายภาส ภาสสัทธา ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
อ่านต่อ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้
อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชุมร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.

นายภาส ภาสสัทธา ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาาสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์
อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานตลาด
อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อ่านต่อ
Back To Top