skip to Main Content

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา พร้อมคณะกรรมการ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา
อ่านต่อ

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบ
อ่านต่อ

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้
อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร กทม. และสภา กทม.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ
อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร กทม. และสภา กทม.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563
อ่านต่อ

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
อ่านต่อ

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและหารือ
อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ

สภากทม. ติดตามความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด 19 พร้อมมาตรการเยียวยา

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3)
อ่านต่อ
Back To Top