skip to Main Content
ส.ก.พระนคร ขอกทม.เร่งแก้ปัญหาไขมันและขยะในท่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง

ส.ก.พระนคร ขอกทม.เร่งแก้ปัญหาไขมันและขยะในท่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง

นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม ✨ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เปิดเผยว่า ในพื้นที่เขตพระนครเป็นย่านเมืองเก่าซึ่งมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง 💧 มีคู คลองในพื้นที่ที่เป็นทั้งเส้นทางสัญจรและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ แต่ในช่วงฤดูฝนมักพบว่าพื้นที่เขตพระนครได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบายน้ำบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร ปัจจัยสำคัญคือท่อระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายได้ทันเนื่องจากมีก้อนไขมันและขยะอุดตัน รวมถึงขาดการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีพอ
.
“ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลอง โดยได้ชี้ให้ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของปัญหา และความจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไขมันและขยะในท่อระบายน้ำ เพราะสิ่งสกปรกส่วนใหญ่ในท่อน้ำระบายน้ำ มักจะเป็นคราบไขมัน ต่อเนื่องถึงปัญหาของคุณภาพน้ำในคลอง ซึ่งคลองต้องกลายเป็นที่รองรับน้ำเสียและของเสียจากบ้านเรือน แหล่งชุมชน และอาคารสถานประกอบการ ที่ทิ้งลงมาโดยไม่มีการบำบัด ทำให้ไม่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถึงแม้ฝ่ายบริหารจะชี้แจงแผนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ยังเห็นว่าหากเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติ และไม่ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับแผนการทำงานที่กำหนดไว้ ทั้งการดูแลน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้เกิดการแก้ไขที่เป็นระบบ ยั่งยืน สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูฝน ตลอดจนเพิ่มความสวยงามให้กับแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพฯในย่านเขตพระนครได้” ส.ก.ศศิธร กล่าว
——————————

ผู้ชมทั้งหมด 273 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 6 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top