skip to Main Content
ส.ก.ทวีวัฒนาเสนอกทม.ทดลองใช้Feederในพื้นที่เขตรอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

ส.ก.ทวีวัฒนาเสนอกทม.ทดลองใช้Feederในพื้นที่เขตรอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

📌ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันนี้ (25 ต.ค.66) : นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนา เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณานำระบบขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) มาทดลองให้บริการในพื้นที่เขตรอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
.
⭐️เนื่องจากในพื้นที่เขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่เขตรอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียงหลาย ๆ เขตมีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการประชาชน เช่น รถไฟฟ้า รถไฟ รถโดยสารประจำทางในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสองจังหวัด แต่การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะดังกล่าวนั้น ยังมีความไม่สะดวกอยู่มาก เนื่องจากการขนส่งสาธารณะระบบรอง (Feeder) ในเขตรอบนอกยังมีข้อจำกัดทั้งในด้านคุณภาพและด้านปริมาณ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาว กรุงเทพมหานครควรพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจมีการทดลองดำเนินการในพื้นที่เขตที่มีความจำเป็นและสามารถดำเนินการได้ก่อน เช่น ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดนครปฐม ประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากหลายเส้นทางในพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะหลักเข้าไม่ถึง กรุงเทพมหานครควรนำรถมินิบัสหรือระบบสาธารณะรองอื่น ๆ มาทดลองให้บริการ เชื่อมการเดินทางของประชาชนพื้นที่เขตทวีวัฒนา ผู้สัญจรผ่านพื้นที่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ติดต่อกัน โดยกำหนดเส้นทางทดลองเดินรถเป็นถนนพุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่เขตทวีวัฒนาผ่านถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้ววกกลับและสิ้นสุดที่ถนนพุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยเส้นทางส่วนที่ผ่านพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีระยะทางสั้น ไม่ต้องจัดทำป้ายรถโดยสารประจำทางและกำหนดเวลาทดลอง 3 เดือน หากพบว่ามีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ควรให้เอกชนหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการเดินรถดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติไว้ว่า กรุงเทพมหานครอาจดำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องกระทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ (2)ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ (3) ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ดังนั้น จึงขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณานำระบบขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) มาทดลองให้บริการในพื้นที่เขตรอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
“การเสนอญัตติครั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาและนำเข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครต่อไป” ส.ก.ยิ่งยงค์ กล่าว
.
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบกับญัตตินี้ และจะส่งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
—————————–

ผู้ชมทั้งหมด 172 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top