skip to Main Content
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย ในพิธีการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานครรุ่นที่ 9)

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย ในพิธีการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานครรุ่นที่ 9)

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย ในพิธีการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานครรุ่นที่ 9) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หัวข้อเรื่อง “บทบาทสภากรุงเทพมหานครกับการพัฒนามหานคร” ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ข้าราชการการเมือง นักวิชาการ หรืออาจารย์ จำนวน 130 คน มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และข้อสรุปในมิติที่สามารถนำไปแก้ปัญหา หรือพัฒนาเมือง และมหานคร สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารเมืองของกรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ การพัฒนาเมือง และมหานครที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความเข้าใจบทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการพัฒนามหานครตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของโครงการดังกล่าว และสามารถนำไปปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 105 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top