skip to Main Content
สภากทม. เห็นชอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่นจากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ แก้ปัญหาจราจรในศูนย์ราชการ

สภากทม. เห็นชอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่นจากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ แก้ปัญหาจราจรในศูนย์ราชการ

วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร ดินแดง
สำหรับวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่นจากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) นอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว

จากนั้นนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องเงินสะสม พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ และแปรญัตติภายใน 5 วันทำการ
ในที่ประชุม นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องดังกล่าว
ทางด้านพลโท โชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานคร เลือกตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครจำนวน 12 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการกิจการสภา 2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 3. คณะกรรมการการศึกษา 4. คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง  5. คณะกรรมการการสาธารณสุข  6. คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม  7. คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ 8. คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 9. คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 10. คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง 11. คณะกรรมการการระบายน้ำ  และ 12. คณะกรรมการการวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและการกีฬา

ผู้ชมทั้งหมด 500 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top