skip to Main Content
สภากทม.เห็นชอบตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง

สภากทม.เห็นชอบตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง วันนี้ (4 ต.ค.66) ซึ่งมีนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง พ.ศ. …
.
⭐️ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นภารกิจหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการแพทย์ ได้จัดการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วยแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์เฉพาะทางเพื่อประกาศนียบัตร โดยส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ แต่การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายบางประเภท ซึ่งยังไม่มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนดให้เบิกจ่ายได้ ซึ่งเรื่องการเงินจะต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
.
💡ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง พ.ศ. … และให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 17 ท่าน กำหนดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
——————

ผู้ชมทั้งหมด 88 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top