skip to Main Content
สภากทม.ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ (รุ่นที่ 2)

สภากทม.ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ (รุ่นที่ 2)

(13 ก.พ. 67) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งนายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง และนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ให้การต้อนรับนายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (รุ่นที่ 2) และคณะ ในการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

.

นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภาฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (รุ่นที่ 2) “กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์กรส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีบทบาทและความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยและพลเมืองที่รากฐาน  และสมาชิกสภา ในฐานะบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนเพื่อให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รับฟังปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อนตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ ของประชาชน และดำเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลักดันให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป ในนามของสภากรุงเทพมหานครรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสนใจกับสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งในการศึกษาอบรมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน และได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่การพัฒนายกระดับการทำงานของสภา ให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านับจากนี้สภากรุงเทพมหานครและสภาเทศบาลของท่านจะเป็นพันธมิตร เครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นที่พึงปรารถนา”

.

จากนั้น นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากทม.
“กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษ โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แบ่งตามเขตของกรุงเทพมหานคร 50 เขต เขตละ 1 คน ซึ่งหน้าที่หลักของสภากรุงเทพมหานครคือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พิจารณางบประมาณ รวมถึงติดตามตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร”

.

✨ในการนี้ประธานสภาฯ มอบหมายให้ ผศ.ดร.สมภพ ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาของประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยาย อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภากรุงเทพมหานครแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ  และภายหลังการบรรยายสรุป ประธานสภากรุงเทพมหานครได้เสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

.

📝สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งประธานเทศบาลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวดำเนินการโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์และพัฒนาสมรรถนะประธานสภาเทศบาลให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 18 มีนาคม 2567  แบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 80 คน

.

——————————

   

ผู้ชมทั้งหมด 210 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 14 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top