skip to Main Content
วันที่สี่ของการพิจารณางบ 66 ส.ก.กำชับเขตดูแลปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบ

วันที่สี่ของการพิจารณางบ 66 ส.ก.กำชับเขตดูแลปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบ

 

(26 ก.ค.65) ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง : นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ (วันที่สี่) โดยมีคณะกรรมการวิสามัญ และหน่วยงานเข้าชี้แจงงบประมาณ จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สะพานสูง ลาดกระบัง มีนบุรี คันนายาว บึงกุ่ม คลองสามวา สวนหลวง คลองสาน และเขตบางกอกใหญ่

ในที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณสำนักงานเขตบางกะปิ ซึ่งเขตได้รายงานผลการจัดเก็บรายได้ของเขตบางกะปิ ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 ถึง 22 ก.ค. 65 จากประมาณการ 238 ล้านบาท สามารถจัดเก็บได้จำนวน 165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.37 สภาพกายภาพในพื้นที่มีตลาดเอกชนในพื้นที่ 16 แห่ง ซึ่งทุกแห่งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักอนามัย มีการติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาด สำหรับด้านการศึกษาของเขตบางกะปิ มีโรงเรียนในสังกัด 11 แห่ง มีเด็กนักเรียนสังกัด กทม. ในพื้นที่ กว่า 11,000 คน ในปีการศึกษา 2564 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีเด็กนักเรียนบางส่วนย้ายติดตามผู้ปกครองออกนอกพื้นที่

อย่างไรก็ดี ในที่ประชุมสำนักการศึกษาได้รายงานการสำรวจภาพรวมเด็กนักเรียน กทม. ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา พบว่ามีจำนวน 1,061 คน ไม่สามารถติดต่อได้ 497 คน ปัจจุบันรัฐบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดโครงการให้ทุนการศึกษากับเด็กทั้งประเทศเป็นรายเดือน เงื่อนไขคือเด็กต้องมาเรียนจึงจะจ่ายทุนการศึกษาให้ผู้ปกครอง โดยไม่ผูกพัน และกองทุนได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาเอง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามอบทุนของกองทุนฯ

จากนั้นสำนักงานเขตสะพานสูงได้รายงานงบประมาณที่ขอจัดสรร รวมถึงผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2565 จากประมาณการ 86 ล้านบาท สามารถจัดเก็บได้ 64 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 74.88 โดยที่ประชุมได้ติดตามปัญหาการรุกล้ำลำรางและพื้นที่สาธารณะ และกำชับให้เขตติดตามเคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพิจารณการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ แต่ละเขตควรกำหนดเนื้องานให้ขุดลอกเลนแล้วต้องลำเลียงออกจากพื้นที่ไม่ทิ้งไว้ที่ตลิ่ง รวมทั้งใช้เครื่องจักรเพื่อรีดน้ำออกจากเลนเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมาะสมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ซึ่งทุกเขตจะมีเพียง 1 ตำแหน่ง และต้องรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่บางเขตมีโรงเรียนในพื้นที่มากกว่า 10 แห่ง บางเขตมีโรงเรียนในพื้นที่เพียง 1 แห่ง จึงขอให้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษาของเขตให้เหมาะสมกับจำนวนโรงเรียนในพื้นที่เพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และที่ประชุมได้ให้คำแนะนำกับโรงเรียนควรจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจัดให้มีเมนูจากไข่ทุกวัน เนื่องจากไข่มีประโยชน์กับเด็ก

นางสาวมธุรส เบนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตสะพานสูง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักงานเขตบางกะปิและเขตสะพานสูง กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้ประชุม ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิและเขตสะพานสูง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีมติเห็นชอบกับงบประมาณที่เขตบางกะปิตั้งไว้ และปรับลดของเขตสะพานสูง 1 รายการ

“เรื่องการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะและลำคลองเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงขอให้ทุกเขตส่งรายละเอียดการดำเนินคดีการรุกล้ำพื้นที่ให้คณะกรรมการวิสามัญฯ ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา เนื่องจากจะมีผลกระทบกับการพิจารณางบประมาณในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วหน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากไม่สามารถไล่รื้อผู้รุกล้ำได้” นายสุทธิชัย ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ กล่าว

สำหรับในช่วงบ่าย นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย ส.ก.เขตบึงกุ่ม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักงานเขตลาดกระบังและมีนบุรี นำเขตลาดกระบังและมีนบุรี รายงานผลการพิจารณาปรับลดงบประมาณ ปี 66 ในเบื้องต้น โดยสำนักงานเขตลาดกระบัง มีประชากรรวมประชากรแฝง กว่า 3 แสนคน มีโรงเรียนในสังกัด 20 แห่ง ในปี 2566 ตั้งงบประมาณไว้ที่ 589 ล้านบาท ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมและมีถนนสายหลักในพื้นที่ ปัญหาที่ได้รับร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจราจร การปรับปรุงถนน และปัญหาขยะตกค้าง ซึ่งกายภาพของพื้นที่มีความแตกต่างกันมาก ทำให้เขตต้องบริหารจัดการการเก็บขยะ 2 วันครั้ง บางพื้นที่ เช่น ตลาดจะเก็บทุกวัน บางพื้นที่เป็นหอพักและหอพักจะมีพื้นที่พักคอยขยะ และบางหอพักมีขยะตกค้าง ปัจจุบันมีขยะในพื้นที่ 276 ตันต่อวัน ส่วนสำนักงานเขตมีนบุรี รายงานการจัดเก็บภาษี จากประมาณการ 174 ล้านบาท สามารถจัดเก็บได้ 133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.59 มีโรงเรียนในสังกัด 13 แห่ง มีนักเรียนกว่า 7,000 คน ที่ประชุมได้สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ ซึ่งเขตลาดกระบังเสนอว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมฯ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ กำหนดแนวทาง และแผนการจัดเก็บขยะ รวมถึงการติดตามประเมินผล อย่างไรก็ตามเนื่องจากรถเก็บขยะมีจำนวนจำกัด เขตจึงใช้วิธีการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านเก่าที่ไม่มีที่พักขยะ มาพูดคุยหารือการตั้งจุดพักขยะเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะได้เร็วขึ้น รวมถึงขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำขยะมาทิ้งได้อย่างถูกต้องตามเวลาและจุดที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนร้องเรียนถังขยะไม่เพียงพอในหลายพื้นที่เขต จึงขอให้สำนักสิ่งแวดล้อมพิจารณาเพิ่มจำนวนถังขยะให้เพียงพอ
————————

ขอบคุณภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 215 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top