skip to Main Content
ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ 50 เขต ร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับสภากทม.

ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ 50 เขต ร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับสภากทม.

(5 ก.ย. 66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการกิจการสภา นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข และนายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้ง ผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับคณะผู้แทนชมรมผู้สูงอายุจำนวน 200 คน จาก 50 เขต ในการเยี่ยมชมสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภา อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
.
🏛 สภากรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมให้ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุจาก 50 เขตเข้าเยี่ยมชมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งรับทราบในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยได้เปิดให้ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงการเสนอปัญหาในชุมชนให้กับคณะกรรมการสามัญ สภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่องการจำกัดสิทธิการรับวัคซีนบางประเภท การไม่ได้รับความไม่สะดวกจากการสัญจร เนื่องจากฟุตบาทไม่ได้ระดับ หรือชำรุดมาเป็นเวลานาน การขับขี่ยานพาหนะและจอดรถบนฟุตบาท ปัญหาน้ำท่วม รวมถึงงบประมาณในการใช้จ่ายต่างๆ ในชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการล่าช้า
.
📣“กิจกรรมการเปิดสภากรุงเทพมหานคร open house ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ต้อนรับชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นตัวแทนผู้สูงอายุจากทั้ง 50 เขต ในปัจจุบันเห็นว่ากรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือแม้กระทั่งทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ถือเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการในช่วงสังคมผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เนื่องจากทุกคนต้องใช้ชีวิตเสี่ยงภัยหลายด้าน ทั้งโรคติดต่อ วิกฤตการณ์โควิดและหลายโรคที่กำลังระบาดในขณะนี้ รวมถึงภัยอันตรายจากมิจฉาชีพ การหลอกลวงทางธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งบ่อยครั้งพบว่าผู้สูงอายุก็ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพ” ประธานสภากทม. กล่าว
.
📣นอกจากนี้ สภากทม. ที่มีตัวแทนจาก 50 เขต ทุกท่าน ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการสรรงบประมาณเพื่อดูแลชมรมผู้สูงอายุ ในปีนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 ของกรุงเทพมหานคร จึงได้เห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติซึ่งหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง อาทิ การจัดกีฬา การพัฒนาชุมชน การดูแลความปลอดภัยจากไซเบอร์ และการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจ้างอาสาสมัครเทคโนโลยี ชุมชนละ 1 คน ตามนโยบายของผว.กทม. เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกท่านมีความรู้เท่าทันมิจฉาชีพและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกปัจจุบัน ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ (ผ่านทางเพจ “สภากรุงเทพมหานคร”)
.
✨จากนั้น ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้รับฟังปัญหา พูดคุย แลกเปลี่ยนกับตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ และมอบให้นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ประธานกรรมการคณะกรรมการการสาธารณสุข และคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเป็นผู้ตอบคำถามและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ
——————————

ผู้ชมทั้งหมด 134 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top