skip to Main Content
ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ขอบคุณคณะกรรมการ ทุกส่วนราชการ ร่วมกันประชุมและลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่อเนื่อง

ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ขอบคุณคณะกรรมการ ทุกส่วนราชการ ร่วมกันประชุมและลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่อเนื่อง

🏛 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (25 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณารายงานผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของอนุกรรมการ โดยมี ประธานคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการพิจารณา ดังนี้
.
 
✍นายกิตติพงษ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตหนองนองแขม ราษฎร์บูรณะ ภาษีเจริญ และทุ่งครุ ได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องการปรับปรุงอาคารเรียน ควรตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเดิมว่าจะสามารถรองรับการปรับปรุงใหม่ได้หรือไม่ รวมถึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ ในส่วนของปัญหาการรั่วซึมของอาคารควรตรวจสอบระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซาก และควรสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
.
 
✍นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก.เขตคลองสาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ่ และจอมทอง ได้ตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสควรคำนึงถึงการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพคลองในพื้นที่เพื่อความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ขอจัดสรร ในส่วนของรถบรรทุกดูดสิ่งโสโครกดินโคลน และฉีดล้างท่อระบายน้ำ ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ซึ่งมีราคาสูง สำนักงานเขตควรมีการบันทึกสถิติและรายการงานใช้งาน เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
.
 
✍นายวิรัช คงคาเขต ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน บางพลัด และบางกอกน้อย ได้รายงานผลการพิจารณาและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนในที่ดินของเอกชนที่มีหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ได้ แต่ชื่อโฉนดก็ยังเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่ ยังไม่ได้มีการยกให้เป็นที่สาธารณะแต่อย่างใด อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนทั้งในส่วนของเจ้าของที่ดินและที่ดินแปลงอื่นบริเวณข้างเคียงหรือไม่ ในส่วนของการปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. และราวกันตกเห็นควรให้สำนักงานเขตของบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างมาด้วยในคราวเดียวกัน และควรประมาณราคาการติดตั้งราวกันตกตามความยาวจริงของราวกันตก และควรเทคอนกรีตยกพื้นสูงเป็นหลังเต่าตรงบริเวณฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังฐานราวจนเป็นสนิมและผุพัง
.
 
✍นายณรงค์ รัสมี ส.ก.เขตหนองจอก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตมีนบุรี ลาดกระบัง และหนองจอก รายงานผลการพิจารณางบประมาณและข้อสังเกตในเรื่องของการจัดทำคุณลักษณะ และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อง่ายต่อการพิจารณางบประมาณ สำหรับโรงเรียนที่ขอจัดสรรงบประมาณ ควรมีการจัดทำ Master Plan ของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม ด้านการปรับปรุงซอยหรือถนนที่มีบ้านเรือนประชาชนตามเส้นทาง ถ้ามีการวางท่อระบายน้ำใหม่ควรออกแบบการเชื่อมท่อของประชาชนลงบ่อพักท่อระบายน้ำที่วางใหม่ด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างประชาชนและผู้รับจ้างก่อนการปรับปรุง เพื่อป้องกันปัญหาผู้รับจ้างคิดค่าบริการจากประชาชนเพิ่มเติม และการปรับปรุงซอยหรือถนนที่ติดริมคลอง ลำราง ควรตอกเสาเข็มเพื่อป้องกันดินทรุดและสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนเกรีตเพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเหรือเสียหาย ในการปรับปรุงถนนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จขอให้สำนักงานเขตประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายบอกเส้นทางลัด ทางเชื่อมกับถนนอื่นๆ ให้ประชาชนและผู้สัญจรผู้ใช้เส้นทางรับทราบ
.
 
✍นายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักการศึกษาได้รายงานผลการพิจารณาและให้ข้อสังเกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อาทิ การตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแต่ละประเภท ควรตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน และส่วนประกอบอื่นๆ ที่จะมีมาพร้อมกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ หรือไม่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และตรวจสอบระยะแนวร่นระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดินเอกชน วัด ที่สาธารณะ คู คลอง ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับพื้นที่บริจาคเห็นควรใช้ให้พื้นที่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และควรหารือร่วมกับสำนักการโยธาในการออกแบบอาคารเรียน อาคารบ้านพักอาศัย เนื่องจากสำนักการโยธามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และรูปแบบอาคารใหม่ควรเพิ่มจำนวนห้องน้ำหญิงให้เพียงพอ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดภายในอาคารบ้านพักอาศัย รวมทั้งควรมีการพิจารณาโรงเรียนที่มีจำนวนลดลง และอาคารที่ไม่ได้ใช้จัดการเรียนการสอนแล้วนำมาปรับเปลี่ยนเป็นอาคารบ้านพักอาศัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและแก้ปัญหาการโอนย้าย ลาออก ของข้าราชการครู หรือปรับปรุงเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข อาคารสำนักงานเขต หรืออาคารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อลดภาระของกรุงเทพมหานคร และในการก่อสร้างอาคารในโรงเรียนควรคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง มีการกั้นรั้วรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มิดชิด ที่พักคนงานก่อสร้างไม่ควรตั้งอยู่ภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร
.
 
📌นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าสำนักการศึกษาควรพิจารณากำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้หลากหลายทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมการเขียน Coding เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง และควรพิจารณาปรับโครงสร้างและแผนการบริหารการศึกษา โดยให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในสังกัดสำนักการศึกษา เพื่อยกระดับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
.
 
✍นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย ส.ก.เขตดุสิต ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ของสำนักงานเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และดุสิต รายงานผลการพิจารณางบประมาณและได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำต้องมีความระมัดระวังในการติดตั้งควรมีระบบสายดินเพื่อความปลอดภัย ในการของบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศควรจัดหาเป็นระบบ Inverter เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและไม่มีเสียงรบกวนในระหว่างการเรียนการสอน และโรงเรียนควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อช่วยกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ไวรัส และละอองฝอยต่าง ๆ ในส่วนของการปรับปรุงลานกีฬาเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วให้สำนักงานเขตกำกับดูแลและกำหนดการใช้ลานกีฬาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน การปรับปรุงถนนและทางเท้าเมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ค้าแผงลอยและผู้ค้านอกจุดผ่อนผันอย่างเข้มงวด เพื่อความสะดวกของประชาชนในการใช้พื้นที่ร่วมกัน
.
 
📌ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถึง ปัญหาการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งตำแหน่งว่างมานานหลายเดือน ส่งผลต่อการบริหารจัดการสำนักการศึกษาจึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในส่วนของอาคารต่างๆที่ต้องมีการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ขอให้พิจารณาจัดหาสถานที่ทำการเพิ่มเติม โดยต้องเป็นอาคารชั่วคราวที่แข็งแรงและปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
.
 
🌟นายสุทธิชัย ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมทุกท่าน ตลอดจนผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันประชุมและลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
.
 
“คณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่จริงและกลั่นกรองการใช้งบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณานำไปปรับปรุงร่างข้อบัญญัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีต่อไป ซึ่งผลการดำเนินการนอกจากจะมีประโยชน์กับคนกรุงเทพฯแล้ว ยังสามารถดูแลครอบคลุมถึงประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงด้วย” นายสุทธิชัย กล่าว
 
——————
     

ผู้ชมทั้งหมด 154 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top