skip to Main Content
นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักการโยธาฯ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักการโยธาฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักการโยธาฯ  เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนของสำนักการโยธา  ณ ห้องประชุมสำนักการโยธา เพื่อพิจารณางบประมาณฯ ของสำนักการโยธา (ต่อเนื่อง) ตามที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565  เป็นเงินจำนวน 9,395,504,800 บาท พิจารณาตามรายการ

ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง 37 โครงการ และรายการ/โครงการใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 679 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top