skip to Main Content
นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1)

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1)

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ในที่ประชุม นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สาม รวมทั้งได้รายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ เกี่ยวกับภาพรวมการตั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานคร โครงการในความดูแลของสำนักต่างๆ รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อาทิ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้คำนึงถึงแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล การเสนอของบประมาณของกรุงเทพมหานครควรพิจารณารายการหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ควรจัดสรรงบประมาณ เช่น งบบุคลากร งบประมาณโครงการให้ครบตามจำนวนงบประมาณที่จะต้องจ่ายจริง โดยไม่ยืมเงินสะสมมาจ่าย เพื่อลดภาระผูกพันงบประมาณในปีต่อไปและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง รวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ การตั้งงบกลางควรมีรายการงบประมาณที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ที่มีความร้ายแรงด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมโครงการ สัมมนาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด หน่วยงานควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดอบรมหรือปรับเป็นรูปแบบการจัดอบรมด้วยระบบทางไกล (Online) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนกว่า 79,855 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 78,979 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 875 ล้านบาท

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่กรุงเทพมหานครได้นำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ ทำให้หน่วยงานและคณะกรรมการต้องใช้ระยะเวลาในการร่วมกันพิจารณานานขึ้นเพื่อความถูกต้องและรอบคอบ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณสภากรุงเทพมหานครที่ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจและทุกโครงการของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้รวบรวมข้อสังเกตทั้งหมดไปชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีต่อไป

ผู้ชมทั้งหมด 718 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top