skip to Main Content

ตอนที่ 5 บทบาทของ “คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ”

คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในการนำไปดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575)

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “กรุงเทพมหานคร” ไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณไปดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร ? ไปติดตามกัน

บทบาทของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร มีทำหน้าที่และมีอำนาจในการพิจารณา สอบสวนหรือศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การงบประมาณ ดังนี้
1. การจัดเก็บรายได้ การดำเนินงานของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม หรือกิจการพาณิชย์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2. ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลัง ของกรุงเทพมหานคร
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร
4. ติดตามการพัฒนา ปรับปรุงหน่วยงานที่ผลการดำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร
5. ศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานต่อสภากรุงเทพมหานคร
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย

เป้าหมายการทำงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “โครงการทุกโครงการที่กรุงเทพมหานครดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะนั้น จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ คือ ความสำเร็จของโครงการภายในกรอบเวลาที่สมควร ป้องกันไม่ให้เม็ดเงินของประชาชนที่มาจากภาษีนั้นใช้จ่ายไปทุกส่วนด้วยความสมบูรณ์ ไม่มีการตกหล่นที่ไหนเลย สิ่งนี้ คือ สิ่งที่คณะกรรมการตระหนัก และคิดว่าในโอกาสต่อไปก็จะดำเนินการในลักษณะนี้เช่นกัน”

ฝากข้อเสนอแนะถึงสภากรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานครที่ www.bmc.go.th
#ร่วมคิดร่วมสร้างกรุงเทพฯที่ดีขึ้น #BetterBangkok

ผู้ชมทั้งหมด 3,516 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top