skip to Main Content
คกก.วิสามัญพิจารณางบกทม.ปี 67 ตั้งข้อสังเกตเก็บภาษีป้ายโฆษณาแบบเคลื่อนไหว ไม่ควรใช้แนวทางเก็บตามขนาดป้าย

คกก.วิสามัญพิจารณางบกทม.ปี 67 ตั้งข้อสังเกตเก็บภาษีป้ายโฆษณาแบบเคลื่อนไหว ไม่ควรใช้แนวทางเก็บตามขนาดป้าย

🏦ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (22 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตธนบุรี บางเขน ดอนเมือง จตุจักร ลาดพร้าว บางซื่อ หลักสี่ สายไหม บางกอกใหญ่ และบางกอกน้อย โดยมี ผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอจัดสรรงบประมาณ
.
💸“งบประมาณที่ขอมาทุกรายการ รวมถึงงบการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเองก็ต้องดูแลชุมชนให้ทั่วถึง เพื่อให้ชุมชนสามารถขอจัดสรรงบประมาณนำไปใช้ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม” ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ กล่าว
.
📌คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประมาณการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยสำนักการคลัง และความสามารถของเขตในการจัดเก็บให้เป็นไปตามประมาณการดังกล่าว ปัญหาอุปสรรคการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปรียบเทียบกับภาษีโรงเรือนและที่ดินเดิม นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ให้คำแนะนำกับกรุงเทพมหานครว่า ควรสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเขตเป็นไปด้วยความคล่องตัวและสะดวกมากขึ้น เมื่อการทำงานเร็วขึ้นจะทำให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครในมิติอื่น ๆ ได้ด้วย
.
ในส่วนของการจัดเก็บภาษีป้าย ฝ่ายรายได้ควรดำเนินการเก็บภาษีตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ และกำชับให้เขตสำรวจและจัดเก็บให้ทั่วถึง จากนั้นได้สอบถามถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีป้าย LED ที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนภาพโฆษณาไปเรื่อย ๆ ซึ่งเขตได้รายงานว่าเป็นการจัดเก็บตามขนาดของป้าย ไม่ได้คำนวณจากจำนวนภาพโฆษณา คณะกรรมการฯ จึงตั้งข้อสังเกตว่าต้องเสนอให้สภากรุงเทพมหานครศึกษาเรื่องการจัดเก็บภาษีป้ายเคลื่อนไหวลักษณะนี้ในอนาคต เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น
———————-

ผู้ชมทั้งหมด 108 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 3 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top