skip to Main Content
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

คำถาม : ญัตติตกไปมีกรณีใดบ้าง

คำตอบ :  ข้อ 49 ของข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 มีหลักว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครใดซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ ๔๔ หรือลงมติไม่เห็นชอบตามความในข้อ ๔๘ ให้ถือว่าญัตตินั้นเป็นอันตกไป ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ทั้งนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ตกไป ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครได้ลงมติไม่รับหลักการ หรือลงมติไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั้น

.

🔴 ข้อ 50 ของข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 กำหนดว่า ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครสิ้นวาระหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ญัตติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครยังไม่ได้พิจารณาหรือพิจารณายังไม่เสร็จให้ญัตตินั้นเป็นอันตกไป

.

🔴 ข้อ 53 ของข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 มีหลักว่า ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้ว ถ้าผู้เสนอญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครหรือผู้เสนอญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย ญัตตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครจะพิจารณาเห็นเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้ว หากผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครหรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย คำแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป โดยการมอบหมายให้ชี้แจงแทนต้องมอบแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร

 

ผู้ชมทั้งหมด 280 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top