skip to Main Content
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พลเอกคนินทร วงศาโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 และคณะ ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตคันนายาว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 2 โรงเรียน และผู้แทนสำนักการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนจินดาบำรุง เขตคันนายาว เพื่อรับทราบการบริหารงานด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตคันนายาว ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดทั้ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ จากการประชุมได้รับทราบการรายงานข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยสถานศึกษาทั้งสองแห่งมีความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยการเตรียมมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน เช่น การจัดการเรียนแบบ Block เป็นการจัดการเรียนรู้ที่จัดครูตามจำนวนที่กำหนดสอนใน Block ที่กำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถสอนข้าม Block ได้ การจัดสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง มีการจัดโต๊ะเรียนจำนวนไม่เกิน 20 ตัวต่อห้องเรียน ทำฉากกั้นสำหรับโต๊ะนั่งรับประทานอาหารที่โรงอาหาร เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว และดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องสุขา ห้องประชุม พร้อมจัดบุคลากรเป็นเวรประจำจุดต่างๆ กำหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าสถานศึกษา อาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับแจกนักเรียน

ผู้ชมทั้งหมด 656 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top